Strawberry Semifredo
ref. 04012
1500g
1
120
3-4h
14-16