WHISKY SEMIFREDO
REF. 04042
1500 g
1
120
3-4h
14-16