Whisky Semifredo
ref. 04042
1500g
1
120
3-4h
14-16